Yatbu.com Hizmet Sözleşmesi


Yatbu.com Hizmetleri

YATBU.COM; aşağıda bahsedilen hizmetler ile zaman içinde uygulamaya geçireceği diğer hizmetleri ile ilgili olarak, dilediği zamanda "Kullanıcı"ya/” Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan, “fiyat” ve/veya “kural” ve/veya “içerik” değişikliği yapabilir, hizmetlerinin herhangi birini sona erdirebilir. YATBU.COM’in hizmetleri ile ilgili yaptığı değişiklikler “Platform”da yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. “Platform”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi "YATBU.COM" tarafından yapılan tüm değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1. "YATBU.COM" İlan Hizmetleri

1.1. "Hesap Sahibi", "YATBU.COM Hesabı" üzerinden "YATBU.COM" tarafından belirlenen kurallara uygun olarak ilanlarını yaratacak ve YATBU.COM Veri Tabanı’na yükleyecektir.

1.2 "YATBU.COM", "Hesap Sahibi" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların "Platform"da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. "YATBU.COM", ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, “Platform”da yayınlayacaktır.

1.3 "YATBU.COM", “Platform”da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve “Platform”da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle "Hesap Sahibi"ne herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "YATBU.COM" bahsi geçen duruma ilişkin " Hesap Sahibi"ne herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde " Hesap Sahibi" de ödemiş olduğu bedelin iadesini "YATBU.COM"den talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4 "YATBU.COM", " Hesap Sahibi"nin ilanlarının ve ilan içerisindeki metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve “YATBU.COM” ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Hesap Sahibi", bu konuda "YATBU.COM"e yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.

1.5 "Hesap Sahibi", "YATBU.COM Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6 "Hesap Sahibi", "Platform"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Platform"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Platform"da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 "Hesap Sahibi ", "Platform"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. “Hesap Sahibi”nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren “Hesap Sahibi” için "YATBU.COM", “Hesap Sahibi”ne herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Hesabını" geçici olarak durdurabilir, Hesabını kapatabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.

1.8 "Hesap Sahibi ", tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9 "Hesap Sahibi ", seçmiş olduğu kategoriye ilişkin ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 “Hesap Sahibi”, kendisine ait ilanlarını "Platform"ın "Mağazalar" bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte "Platform" üzerinden yayınlayabilir. ”Hesap sahibi”nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, "Platform"ın "Mağazalar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-7 Kurumsal Hesap Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.

1.11 “Platform”ı kullanan gerçek veya tüzel kişiler, “Platform”da sadece bir hesabı açabilirler. Bu amaçla kullanıcılar; farklı kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları kullanarak birden fazla "YATBU.COM Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu kuralın ihlal edildiğinin YATBU.COM tarafından tespit edilmesi halinde; “Hesap Sahibi”nin tüm "YATBU.COM Hesapları", YATBU.COM tarafından geçici olarak durdurulabilir veya bu hesap sahibinin hesabı kapatılabilir. Herhangi bir sebeple “Hesabı” kapatılmış veya “Hesabı” durdurulmuş kullanıcının Platform'a girmek için yeni hesap açması ve bu yeni hesabının YATBU.COM tarafından tespit edilmesi halinde; bu kullanıcının tüm "YATBU.COM Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme hakkını YATBU.COM saklı tutmaktadır.

2. "YATBU.COM" Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti

Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti; işbu sözleşmede belirtilen "Alıcı" veya "Satıcı" sıfatına haiz “Hesap Sahibi” olanların "Platform"ın alt yapısını kullanarak alım-satım konusunda çevirim içi (on-line) ortamda anlaşmalarını sağlayacak alt yapının kendilerine sunulması, bu alt yapı üzerinden varılan anlaşma koşullarına uygun olarak tarafların yüklendikleri borcun eksiksiz ifa edilmesi ve bu durumun taraflarca işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar dâhilinde usulüne uygun şekilde YATBU.COM’e bildirilmesi durumunda "Alıcı" tarafından “YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transfer edilmesi, eğer "Satıcı" borcunu gereği gibi ifa etmezse ve bu durum işbu “Sözleşme”de belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı" tarafından YATBU.COM’e bildirilirse; “Alıcı" tarafından “YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na aktarılan ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen koşullar çerçevesinde "Alıcı"ya iade edilmesini sağlayan, işbu sözleşme ve ayrılmaz bir parçası olan eklerinde ve "Platform"da detayları açıklanan sistemdir.

Aşağıdaki hükümler, "YATBU.COM Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ni kullanan "Alıcı" veya "Satıcı" sıfatına haiz “Hesap Sahibi”nin hak ve yükümlülükleri ile "YATBU.COM"in bu hak ve yükümlülükler karşısındaki durumunu düzenlemektedir.

2.1 Alıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.1.1 "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"nde "Alıcı"; "Platform"da ilanları gösterilen "Satıcı"ya ait ürün ve hizmetlerin satın alma talebini YATBU.COM internet platformının alt yapısını kullanarak yapar. "Alıcı"nın "Platform" üzerinden YATBU.COM’in internet platformına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talebinin mahiyeti, ilanda belirtilen mal ve hizmetin satışıyla ilgili tüm şartları kabul ederek, "Satıcı" ile arasında bir satış akdinin yapmış olduğu satın alma talebiyle akdin kurulduğu anlamına gelmektedir. "Alıcı" bu satın alma talebiyle ilgili ürün ve hizmeti satın almayı kabul ve taahhüt eder.

2.1.2 "Alıcı", Platform" üzerinden "YATBU.COM" internet platformına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma talepleri ile "Satıcı" tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır. İstisnai durumlar hariç, "Alıcı" tarafından yapılan satın alma talepleri geri çekilemez veya iptal edilemez.

2.1.3 "Alıcı", "Platform" üzerinden "YATBU.COM"in internet platformına ait alt yapıyı kullanarak yapmış olduğu satın alma taleplerinde yalnızca, "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na para transferini yaparak para borcunun ifasını gerçekleştirebilir. Para borcunun ifasının "YATBU.COM’in "Güvenli Hesabı" dışında başka şekilde gerçekleştirilmesi durumunda; YATBU.COM’in işbu sözleşmede belirtilen "Güvenli Elektronik Ticaret Hizmeti"ne ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmadığı gibi; "Alıcı" ve "Satıcı"nın hak ve borçları da işbu sözleşmede belirtilen hükümlere tabi değildir. YATBU.COM, para borcunun ifasında anlaşmalı bankalarla hareket ederek "Alıcı"ya taksitle ödeme kolaylığı sunabilir. Bu durumda ilgili taksitli ödemeye ilişkin koşullar, "YATBU.COM" tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi sırasında "Platform"ın ilgili bölümünden "Alıcı"ya duyurulmaktadır. "Alıcı" taksitli ödemeye karar verir ise, "Platform"ın ilgili bölümünde belirtilen koşulları da kabul etmiş olmaktadır.

2.1.4 "Alıcı", işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde "Satıcı" ile aralarındaki satış akdinin ödeme kısmının ifası amacıyla “YATBU.COM’in, Güvenli Hesabı"na süreç tamamlanana kadar bloke edilmek üzere gönderilecektir. "Alıcı", "Satıcı"ya ürünün gönderi bilgilerini göndermesinden sonra ürünü teslim alıp "Güvenli Hesap"taki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına transferi için "YATBU.COM Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürünü kabul etmemesi halinde ise, ürünü "Satıcı"ya iade edeceğini ve ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için "YATBU.COM Hesabı" üzerinden bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt eder. "Alıcı" ürünü "Satıcı"ya herhangi bir nedenle iade etmek üzere geri gönderdiği takdirde "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"nda tutulan ilgili ürüne ait satış bedeli, ancak "Satıcı"nın ürünü geri aldığına dair "YATBU.COM Hesabı" üzerinden bildirimde bulunması halinde "Alıcı"nın hesabına geri gönderilecektir. “Alıcı” tarafından işbu madde içerisinde belirtilen şekilde onay verilmesi halinde; verilen onay hiçbir şekilde onay geri alınamayacak, bu süreçten sonra ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda “YATBU.COM”, “Hesap Sahibi” arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük altında bulunmayacaktır. "Alıcı" yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, "YATBU.COM" tarafından "Satıcı"nın kendisine yolladığı ürünü kabul etmiş sayılacağını ve "YATBU.COM Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Satıcı"ya transferi için "YATBU.COM Hesabı" üzerinden bildirimde bulunmuş sayılacağını kabul ve beyan eder.

2.1.5 "Alıcı", "Satıcı"lar tarafından satıma arz edilen ürün ve hizmetlerin ayıplı olup olmaması, listelenmesi, satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, orijinalliği, ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere, ürün ve hizmetle ilgili hiçbir konu hakkında YATBU.COM’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.1.6 "Alıcı", "Satıcı"ya havale edilmesi için "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve "Alıcı" tarafından işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "YATBU.COM"e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde "YATBU.COM"in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

2.2 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

2.2.1 "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetler üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satıma arz ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya "Platform"ın ilgili yerlerinde belirtilen "Platform"ın ve "Platform"da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve hesaba ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. "Satıcı" satışa arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu "YATBU.COM"in ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.

2.2.2 "Satıcı", satıma arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili satın alma talebinde bulunan "Alıcı"ya söz konusu ürün ve hizmetin satışını ilanında belirttiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.3 "Satıcı", "Alıcı"nın "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na parayı göndermesi halinde "Alıcı"ya ürün ve/veya hizmetin satışını gerçekleştireceğini ve ürün ve/veya hizmetin teslimini "Alıcı" ile kararlaştırdıkları ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan EK-1’de belirtilen süreç ve sürelere uygun olarak tam ve eksiksiz bir şekilde ifa edeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.2.4 "Satıcı", satışa arz ettiği ve ilanında belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde "YATBU.COM"e yapılan taleplere karşı YATBU.COM’i her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.5 "Satıcı", işbu sözleşmenin 2.2.2. maddesi doğrultusunda satma yükümlülüğü altına girdiği ürünlerin bedellerinin, YATBU.COM tarafından yönetilen "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na "Alıcı" ve "Satıcı" arasındaki alım-satım işlemi yani ürün veya hizmetin “Satıcı” tarafından fiziki olarak teslimi ve "Alıcı" tarafından kabulü tamamlanana kadar bloke edilmek üzere "Alıcı" tarafından iletileceğini kabul ve beyan eder. "Satıcı", "Alıcı"nın ürünü teslim alıp, "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"ndaki ürün bedelinin "Satıcı"nın hesabına iletilmesi için YATBU.COM’e bildirimde bulunabileceğini veya "Satıcı" tarafından kendisine gönderilen ürün veya hizmeti kabul etmeyerek ürün veya hizmeti "Satıcı"ya iade edebileceğini ürün veya hizmet bedelinin kendisine iade edilmesi için YATBU.COM’e bildirimde bulunabileceğini kabul ve taahhüt eder. "Satıcı", "Alıcı"nın yukarıda belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde YATBU.COM’in, "Satıcı"nın "Alıcı"ya yolladığı ürün ve hizmeti "Alıcı"nın kabul etmiş olduğunu varsayacağını ve "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan söz konusu mala ilişkin ürün bedelinin herhangi bir uyarıya gerek kalmadan "Alıcı" tarafından "Satıcı"ya iletilmesi için YATBU.COM’e bildirimde bulunulmuş sayılacağını kabul ve beyan eder. "Satıcı" işbu madde içerisinde belirtilen işlemleri GET süreçlerine, “Platform” dahilinde konuyla ilgili yapılan açıklamalara ve surelere uygun olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.6 "Satıcı", "Alıcı"ya karşı işbu sözleşme uyarınca ürün veya hizmeti zamanında ve satışa arzında belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan arî olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; ürün veya hizmetin "Alıcı"ya satımı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul eder. ”Satıcı” işbu madde içerisinde belirtilen gönderme ve teslim yükümlülüğünü, “YATBU.COM” tarafından onaylanan kargo firmaları aracılığıyla yerine getireceğini, gönderi ile ilgili bilgileri “YATBU.COM Hesabı” üzerinden “Platform”a gireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmeden gönderi veya teslim yapması halinde, “Alıcı” tarafından "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na gönderilen bedelin kendisine iletilmeyeceğini ve “Alıcı”ya iade edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.7 "Satıcı", "Alıcı"nın kendisine havale edilmesi için "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"na gönderdiği satış bedelinin KDV dahil hizmet bedeli komisyon kesildikten ve "Alıcı"nın işbu sözleşmenin 2.1.4. maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra "Satıcı"nın "YATBU.COM’e bildirdiği ve sadece Türkiye sınırları içerisindeki bir banka hesabına transfer edileceğini, bu süreçte "YATBU.COM’in Güvenli Hesabı"nda bulunan "Alıcı" ve/veya "Satıcı"nın parası üzerinde YATBU.COM’in kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.1 Alıcının, ödemeyi yaparak sipariş vermesi üzerine; ürün “Satıcı” tarafından YATBU.COM’in anlaşmalı kargo firması ile “Alıcı”ya gönderilir.

3.2 “Alıcı” ürünü “Satıcı”ya iade etmek isterse; “Platform”da ürünü iade etmeye yönelik butona basarak, ekranda belirtilen süre içinde ve ekranda gösterilen “kargo kodu” ile "Satıcı"ya iade edilmek üzere ürünü kargo ücreti ödemeksizin anlaşmalı kargo firmasına teslim eder. “Alıcı”nın ürünü “Satıcı”ya iade etmesi halinde ürün bedeli “Alıcı”ya iade edilir.

3.5 “Satıcı” iade edilen ürünü teslim almakla yükümlüdür. “Satıcı”nın iade edilen ürünü teslim aldığını, teslim alma saatinden itibaren 48 saat içinde sistem üzerinden onaylaması üzerine ürün bedeli Alıcı”ya iade edilir. Ancak Alıcı tarafından iade edilen üründe uygunsuzluk veya herhangi bir sorun yaşaması halinde; ürünü teslim alma anından başlayacak 24 (yirmidört) saatlik süre içinde “Satıcı”, “YATBU.COM” Müşteri Hizmetlerini arayarak iadeye ilişkin yaşadığı sorunu bildirmelidir. . Müşteri Hizmetlerine sorununu bildirmesinden itibaren 7 (yedi) iş günü süre içinde “Satıcı” “Alıcı”ya karşı yasal yollara müracaat ettiğini belgeleyen evrak sunması halinde; ürün bedeli Alıcı’ya iade edilmeyecek, uyuşmazlık sonuçlanana dek YATBU.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında bloke edilecek, başvurulan merciinin kararı çıktığında bu karara göre hareket edilecektir. “Satıcı”, uyuşmazlık konusu karara bağlanana dek ürün bedelinin bloke edilmesi nedeniyle “YATBU.COM”e karşı şikâyet/dava yoluna başvurmayacağını, “YATBU.COM”den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünün teslim edilmesinden itibaren 24 (yirmi dört) saatlik süre içinde “YATBU.COM” Müşteri Hizmetlerine “Satıcı” tarafından sorun bildiriminde bulunulmaz veya ürünün teslim alındığı onaylanmazsa; ürün bedeli 48 saat içinde “Alıcı”ya iade edilir.

3.6 S-Param Güvende Hizmetinde, “Alıcı”nın ödeyeceği ürün bedeli güvenli olarak YATBU.COM’in anlaşmalı ödeme kuruluşunun hesabında muhafaza edilmektedir. Ancak ürünün “Satıcı” tarafından “Alıcı”ya teslim edileceğini YATBU.COM garanti etmemektedir.

3.7 “YATBU.COM”, “Yer Sağlayıcı” ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatıyla faaliyet gösteren sanal bir platform olup, ürünün sahibi değildir, “Platform”da yayınlanan ilanlardaki ürünler ile ilgili satıcı, tedarikçi, imalatçı-ithalatçı, bayi veya benzeri herhangi bir ilişkisi/sıfatı bulunmamaktadır, “Alıcı”nın satın aldığı ürün ile ilgili iade işlemleri dahil her türlü talebinin yegane muhatabı ürünü satışa sunan “Satıcı”dır. Ürün siparişi ilgili yaşanabilecek herhangi bir uygunsuzluk hakkında YATBU.COM’den talepte bulunulamaz.

3.8 Gönderen olarak Alıcı veya Satıcı’nın ürünü kargo ile gönderirken “Anlaşmalı Kargo ile Gönderim Koşullarına” aykırı hareket etmesi nedeniyle YATBU.COM’in herhangi bir zarara uğraması, idari para cezası veya üçüncü kişilere veya kargo firmasına tazminat ödemek durumunda kalması halinde; Gönderen yani YATBU.COM’in zarar görmesine sebep olan Alıcı veya Satıcı, YATBU.COM’in maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ile idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte derhal karşılayacaktır.

4. “YATBU.COM” Listeleme Hizmeti

4.1 Bu “Hizmet” “Hesap Sahibi”nin “YATBU.COM Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin “YATBU.COM” “Platform”ında yer alan kategoriler altında görüntülenmesinin sağlanmasıdır. Listeleme; “YATBU.COM” “platform”ının dinamik alt yapısı üzerinden “Kullanıcı”ların ilgili kategoriler altında özelleştirdikleri sorguları doğrultusunda “Hesap Sahibi”ne ait ilanların “Kullanıcı” tarafından “YATBU.COM” tarafından belirlenen sıra dahilinde “YATBU.COM” ara yüzü üzerinden görüntülenmesidir. Listeleme; “YATBU.COM” veri tabanına gelen sorguların “YATBU.COM” veri tabanı üzerinde çalışan bilgisayar programının döneceği otomatik yanıtların “Kullanıcı”ya gösterilmesi esasına dayanır. Bu sorgu neticesinde görüntülenen ilanlar, “Hesap Sahibi” iş bu dokümanda belitilen doping hizmetlerini seçmemiş ise; otomatik olarak listelenir. “Hesap Sahibi” ilanların listelemede ilanı farklı şekilde (sorgu sırası; ilanların okunurluğu, ilanların içeriği v.b yönlerden) yer alsın isterse; işbu dokümanda yer alan doping hizmetlerinden yararlanmak durumundadırlar.

4.2 İlanlarının hangi kategori altında görüntüleneceğini(n) seçimi öncelikle “Hesap Sahibi”ne aittir. “Hesap Sahibi”nin belirlediği kategorinin ilanının konusuyla ilişkili olmaması durumunda; “YATBU.COM” ilgili ilanın konusuyla ilişkili olan kategori altında görüntülenmesini “Hesap Sahibi”ne herhangi bir bildirimde bulunmadan sağlayabilir.

5. “YATBU.COM” Mağaza Sayfaları Hizmetleri

5.1 ”Hesap Sahibi”nin “YATBU.COM Hesabı” üzerinden girmiş olduğu ilan içeriklerinin YATBU.COM tarafından belirlenen ücret karşılığında “Hesap Sahibi” tarafından “mağaza” adı altında oluşturulacak sayfalarda toplu olarak gösterilmesini sağlayan hizmettir.

5.2 Mağaza Sayfaları Hizmetlerinin kullanım ve yararlanma koşulları Platformın ilgili bölümünde “Hesap Sahibi”ne yönelik açıklamalarda belirtilir. “Hesap Sahibi” bu açıklamalarda belirtilen koşullara uymakla mükelleftir.

6. “YATBU.COM” Vitrin Hizmeti

6.1 ”Hesap Sahibi” Platform dahilinde yayınlanan ilanlarına diğer ilanlardan farklı biçimlerde Platform kullanıcıları tarafından daha kolay ulaşılabilmesi, ilanlarının görsel etkinliğinin arttırılabilmesi gibi amaçlarla “YATBU.COM” tarafından sunulan ücrete tabi bir takım (Vitrin) hizmetlerinden yararlanabilir.

6.2 Bu “Hizmet” sayesinde “Hesap Sahibi” “YATBU.COM Hesabı” üzerinden girmiş oldukları ilan içeriklerinin listelemede farklı biçimlerde yer almasının sağlayabilir. İçeriği ve ücreti YATBU.COM tarafından belirlenen dopinglerden birinin ya da birkaçının “Hesap Sahibi” tarafından ilanının oluşturulması sırasında seçilmiş olması halinde; söz konusu ilan “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olan doping ya da dopinglerin özelliklerine göre, Listelemede aynı doping ya da dopinglerin seçilmemiş olduğu ilanlardan farklı biçimlerde görüntülenecektir. Doping sadece seçilmiş olduğu ilana aittir, “Hesap Sahibi” tarafından seçilmiş olduğu süre bitiminden önce ya da sonra farklı bir ilana aktarılamaz, dopingin YATBU.COM kaynaklı sayfa hatalarından ya da YATBU.COM veri tabanındaki sorunlardan kaynaklı nedenlerle görüntülenmesinde doğacak süre kaybı YATBU.COM tarafından dopingin süresine sorunlu günler kadar ek yapılmak koşulu ile giderilir.

6.3 Vitrin içerik ve ücretleri YATBU.COM tarafından belirlenir. YATBU.COM söz konusu içerik ve ücretleri “Platform”da duyurulmak kaydıyla istediği zaman değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. Vitrin ilanı yayında olan ilanın “Hesap Sahibi” tarafından yayından kaldırılması yada bağlı bulunduğu ilanın site kurallarına aykırı olduğu durumlarda YATBU.COM ilanı ve Vitrin ilanı yayından kaldırır ve ilan sahibine (“Hesap Sahibi”ne) ödeme iadesi yapmaz.

6.4 Hediye Vitrinlerin Ücretlendirilmesi Şartı: Kullanıcının mağazayı kapatma isteği halinde ya da mağaza kurallarının ihlali durumunda mağaza kullanım hakkının Yatbu.com tarafından sona erdirilmesi durumunda; sisteme hediye ya da başka adlar altında olsa bile ücretsiz olarak tanımlanmış olan dopinglerin kullanılmış olanlarına karşılık olan ücret de mağaza kapatma isteği ya da mağaza kullanım hakkının sona erdirilmesi anındaki birim bedelinden hesaplanarak mağaza bedelinden kesilir ve mağaza bedeli bu bedeller kesilmiş olarak iade edilir.

7. “YATBU.COM” Ek Hizmetler

“Hesap Sahibi”, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Platform"dan duyurulan ve kullanım koşulları “Platform”ın ilgili kısımlarında belirtilen "Hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilir. ”Hesap Sahibi” "YATBU.COM" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Platform"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Platform"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

8. Kampanyalar ve Teklifler

8.1 “Platform”da yayınlanacak ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirleme hak ve yetkisi “YATBU.COM”e aittir. “YATBU.COM”, ilanların ücretini ve ücretlendirme kurgularını belirlerken çeşitli kampanyalar veya teklifler düzenleyebilir. Kampanya veya teklifler, ”Platform”ı kullanan gerçek ve tüzel kişiler için geçerlidir. Bir gerçek veya tüzel kişi, kendisine ait bir “YATBU.COM Hesabı”nı kullanarak kampanya veya tekliften yararlandıktan sonra, yeni bir “YATBU.COM Hesabı” açarak veya mevcut diğer “YATBU.COM Hesabı”nı kullanarak aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlanamaz. Bu şekilde aynı kampanya veya tekliften tekrar yararlandığının ortaya çıkması halinde; hesabı/hesapları “YATBU.COM” tarafından kapatılabilir. Gerçek ve tüzel kişilere sunulan kampanya veya teklifler devredilemez.

8.2 YATBU.COM, zaman zaman “Mağaza”lara yönelik çeşitli kampanya, çekiliş, vs. düzenleme hakkına sahiptir. “Mağaza”ların, bu kampanya, çekiliş ve sair etkinliklere kendi ‘Kullanıcı Adı’nı kullanarak katılması zorunludur. “Alt Kullanıcı”lar tarafından ‘Kullanıcı Adı’ ile yapılan işlemler “Kurumsal Hesap Sahibi”ne kampanya ve/veya çekilişe katılım hakkı kazandırmaz. YATBU.COM tarafından düzenlenen bu tip kampanya ve çekilişlere ilişkin genel koşullar aşağıdaki şekilde belirtilmiş olup; YATBU.COM'in herhangi bir kampanya ya da çekiliş ile ilgili olarak farklı veya ek koşulları belirleme hakkı saklıdır.

8.2.1 Herhangi bir çekiliş ve kampanyadan faydalanılması için, çekiliş veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin YATBU.COM tarafından belirlenen çekiliş ve/veya kampanya süresi içerisinde gerçekleştirilmiş olması zorunludur.

8.2.2 Çekiliş ve/veya kampanyaya katılma hakkı veren işlemin çekiliş ve/veya kampanya sonuçlanmadan evvel herhangi bir nedenle geri alınması, iadesi gibi durumlarda, “Kurumsal Hesap Sahibi” çekiliş ve/veya kampanyaya katılım hakkını da kaybeder. “Mağaza”, ilgili işlemin çekiliş ve/veya kampanyanın sona ermesini takiben kesinlikle geri alınamayacağını, iade edilemeyeceğini kabul eder.

8.2.3 Herhangi bir kampanya veya çekilişe katılabilmek veya kampanya veya çekiliş sonucundan yararlanabilmek için Kurumsal Hesabın YATBU.COM tarafından veya “Kurumsal Hesap Sahibi” tarafından iptal edilmemiş olması gereklidir.